فارسی نهم دس سوم مثل آیینه

حجم فایل : 440.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا درس سوم
مثل آیینه
فارسی نهم نکات کلیدی متن:
+ مرحلة پر تب و تاب: مرحلة پر هیجان
+ بی صدا و بی هیاهو: سر و صدا و آشوب
+ آینه چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن آیینه شکستن خطاست
هنگامی که آیینه، آنچه هستی را به تو نشان داد، عیوب خودت را برطرف کن و عیب را از آیینه مدان.
آینه در این جا نمادی است از منتقد. نکات قسمت دوم درس:
+ جوانی گه کار و شایستگی است/ گه خودپسندی و پندار نیست
گه: هنگام و موقع- پندار و خودپسندی: غرور
+ چو بفروختی از که خواهی خرید؟/ متاع جوانی به بازار نیست
مصرع اول پرسش انکاری دارد- متاع جوانی: اضافة تشبیهی است.
+ مپیچ از ره راست، بر راه کج/ چو در هست حاجت به دیوار نیست
راست و کج: تضاد- در و دیوار و راه: مراعات النظیر( تناسب) + ز آزادگان بردباری و صبر/ بیاموز ، آموختن عار نیست
بردباری و صبر: ترادف- عار: عیب و ننگ
+ به چشم بصیرت به خود درنگر/ تو را تا در آیینه زنگار نیست
چشم بصیرت: چشمی همراه با بصیرت- زنگار: زنگ فلزّات و آیینه
+ همی دانه و خوشه خروار شد/ ز آغاز هر خوشه خروار نیست
خروار: معادل سیصد کیلوگرم- دانه و خوشه و خروار: مراعات النظیر نکتة ادبی
پرسش انکاری: گاهی برای رد مطلبی و نفی آن، آن را به صورت پرسشی مطرح می کنیم:
من کیف شما را برداشتم؟
یعنی من آن را برنداشتم. تاریخ ادبیات
مرزبان­نامه: اثری است از سعدالدین وراوینی، به زبان فارسی مصنوع و پیچیده، که اصل آن به زبان طبری است و نوشتة مرزبان بن رستم. این کتاب یه شیوة کلیله و دمنه نگاشته شده و شامل داستان و تمثیل است. پایان...